GÀIDHLIG NA HALBA(NN)

nf.см.: Gàidhlig Albannach

Смотреть больше слов в «Шотландско-русском словаре»

GÀIDHLIG NA HÈIREANN →← GÀIDHLIG MHANAINNEACH

T: 0.064178218 M: 3 D: 3